Lindesnes avis

Det har vært et år preget av koronapandemien, på godt og vondt. På den ene siden har usikkerhet knyttet til økonomi og annonseinntekter gjort seg gjeldende, samtidig som trafikktallene på redaksjonell side har vært økende. Prognosene etter samfunnets nedstengning 12. mars viste seg ikke å bli like dystre som bildet var under oppsummering ved årets slutt. Avisen har i løpet av året fått flere nye medarbeidere. Det er ansatt ny redaktør og nyhetsleder og det er flere nye journalister i redaksjonen. Endringen av mannskap har ført med seg både utfordringer og gevinster, men er i sum blitt til en velfungerende redaksjon ved årets slutt.Fakta
Samlet opplag 6035
Utgiversted Mandal, Lindesnes
Ansvarlig redaktør Petter Emil Wikøren (42)
Lindesnes og Åseral kommuner
Kommer ut Tre ganger ukentlig, tirsdag, torsdag og lørdag.
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3700
 • Redaksjonelle årsverk
 • 10
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 156
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Klare krav til kvalitet

  Avisen jobber først og fremst for å oppnå kvalitet i alle ledd. For å klare det har vi hatt klare måltall, både når det gjelder abo-salg per sak og per dag, antall visninger per sak, samt antall totale sidevisninger per dag. For å lykkes med dette har vi hatt fokus på sterk fronting, jaktet de gode sakene og vinklingene, prioritert hendelsesnyheter, saker med betydning for lokalsamfunnet i tillegg til livet-saker i lørdagsproduktet. I tillegg gjøres det alltid en hard vurdering på hvilke saker som kan kuttes for å unngå å lage stoff som ikke fenger.

  Konkrete mål og prioriteringer på nett:

  • Jobbe aktivt for å øke totale antall sidevisninger hver dag. 

  • Hver nettsak skal oppnå minimum 1500 sidevisninger

  • En god nettsak skal nå 4000 sidevisninger

  • I mars var målet 40.000 sidevisninger om dagen. Under koronapandemien ble målet utvidet til 50.000 visninger per dag. Nå er målet at avisen skal ha minimum 70.000 sidevisninger og innen første halvår 2021 er målet å nå 90.000 sidevisninger daglig. 

  • I dag er målet minimum 10 abo-salg per dag. I fjor solgte vi totalt 4663 websalg (målet var 3650) av disse 1833 på artikler (målet var 1765). Målet for første halvår 2021 er minimum 15 salg per dag. 

   

  Prioriteringer:

  En av årets nyvinninger er Nyhetsoppdateringer (feed) som kom i stand like etter koronaens utbrudd i mars. Feeden har gitt oss desidert flest salg i 2020, med 47 salg ifølge Shinyapps. Nyhetsoppdateringen startet som en løpende oppdatering av koronanyheter, men endret karakter til å bli ren nyhetsoppdatering som også inkluderer nasjonale og internasjonale nyheter. Frem til desember ble alle oppdateringer laget av redaksjonen, mens det etter starten på desember også inkluderer nyheter produsert av NTB. På andre og tredjeplass over mestselgende saker ligger saken "Politianmelder kommunen etter årevis med mobbing" (18 salg) og søk i dødsannonsene (18 salg). Dødsannonsesøk er en bevisst satsning på nett hvor plassering på nettfronten er gjort mer synlig. 

  Avisen har i år hatt en hard prioritering på hendelsesnyheter, koronadekningen og dagsordensaker. 

  Konkrete mål for papirutgaven: 

  Dette er gjort:

  • Målsetningen har vært å bremse papirfallet så mye som mulig. 

  • Hver side inneholder flere stoppunkter. Blant annet er sakene fra Nyhetsoppdateringene overført som notiser til papirutgaven. Det har også vært et fokus på å tilrettelegge nettsakene slik at de står godt på trykk i papirutgaven. 

  • Flere nye faste spalter er kommet til. Deriblant "Mitt fristed" og "Velkommen inn". 

  • Lørdagsutgaven er den mest fyldige av de tre utgavene i uken. Det har vært et fokus på å utnytte utgavene som er fulldistribuert slik at disse utgavene har saker med bred geografisk saksomfang innenfor dekningsområdet. 

  • Leserne har blitt oppfordret til å sende inn flere meningsinnlegg og minneord. Økningen av meningsinnlegg har siste halvdel av året vært merkbar. Det å kunne speile folks meninger og synspunkter ser vi på som en viktig del av samfunnsoppdraget. 

  Evaluering: 

  Avisen forsøkte å bli mer synlige på sosiale medier, spesielt Instagram. Satsningen startet godt og gav en del visninger, men vi klarte ikke å følge opp satsningen og en del av initiativet døde ut. I all hovedsak er det kapasitetshensyn som gjør at satsningen ikke endte opp slik vi ønsket. Avisen klarte likevel få respons hos leserne gjennom årets hummerkonkurranse, hvor leserbilder tagget på Instagram var med i konkurransen. Det kom inn om lag 70 leserbilder, noe som er et rekordhøyt antall bidrag. 

  Facebook genererer en del trafikk på avisens nettsider, men engasjement i kommentarfelt og antall delte saker er ikke tilfredsstillende. 

  Det har ikke blitt laget redaksjonelle magasiner i 2020. Vi har fulgt en fastsatt temaplan for året som ikke har vært en stor del av den redaksjonelle satsningen. Årsakene er blant annet koronapandemien, hjemmekontor og permitteringer, samt bemanningssituasjon både i redaksjon og i markedsavdelingen. Bildet ser annerledes ut for 2021 hvor både sommermagasin og julemagasin er planlagt. I tillegg er flere nye temasatsninger fastsatt. 

   

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Lindesnes har i 2020 hatt flere saker som har satt dagsorden i lokalsamfunnet. Blant annet flere saker om innkjøp og anbudskonkurranser i kommunen. Avisen har også satt fokus på hinderet for allemannsretten og naturinngrep i strandsonen. Siste del av året har avisen avslørt store mangler på ungdomsskolen i Marnardal, hvor kommunen er blitt anmeldt for systemsvikt. Mandal har også fått et nytt fengsel som har vært dekket bredt, både på innsiden og utsiden av murene. Bopliktsaker i den nye storkommunen og fastlegedekning har skapt engasjement i tillegg til bemanningssituasjonen på Lindesnes Fyr. Avisen har også hatt fokus på effekten koronapandemien har hatt på sommer-Mandal ved siden av å ha hatt en løpende og bred dekning av viruset.

  Saker som har hatt betydning, dialog med lesere og lokalsamfunn: 

   

  Fastlegene som ville bort. På Vigeland i Lindesnes hadde tre av fire fastleger ved legesenteret fått nok av kommunens arbeidstidsrammer og sa opp sine stillinger. Avisen satte søkelys på situasjonen som kunne medføre at om lag 3000 innbyggere manglet fastlege. Striden mellom legene og kommunen endte med at kommunen endret på avtalen med legene, noe som gjorde at de tre fastlegene ble værende på legesenteret. 

   

  Hindret tilgang til friområde. På den vakre og naturskjønne Underøy i Lindesnes gjerdet grunneier inn sitt beiteområde med den følgen at publikum ikke fikk tilgang til det offentlige friområdet ytterst på øya. Allemannsretten er et tema som engasjerer leserne og gjennom en serie saker ble ulike sider av debatten tatt opp. Striden har ikke fått en endelig løsning, men kommunen måtte på sin side gå gjennom vedtakene som er gjort, samt lovlighetskontrollere grunneiers inngjerding. Også i sakene som omhandler motorisert ferdsel på Omlandsneset ble allemannsretten og ulovlig bruk av naturområder et tema som skapte engasjement. 

  Sandstrender langs kysten. Et stort antall hytteeiere langs lindesneskysten har i mangel på tydelig lovverk og fravær av kommunale retningslinjer og sanksjoner, kunne opparbeide sandstrender ved sine fritidseiendommer nesten uten fare for kommunale reaksjoner. Sandstrendene er opparbeidet som en estetisk forskjønnelse, på tross av at det i utgangspunktet er søknadspliktig. Gjennom flere saker har avisen satt fokus på det selvmotsigende regelverket og den eksisterende søknadspraksis som finnes hos både kommune og Fylkesmann. I etterkant av strandsakene har kommunen i det siste vist langt større handlekraft ovenfor hytte- og grunneiere. 

   

  Fjernet varslingsmulighet. Lindesnes kommune fjernet muligheten for at publikum kunne gjøre en ekstern varsling på kommunale forhold. Den tekniske løsningen som tidligere gjorde det mulig for innbyggerne å varsle gjennom kommunens nettsider, ble av assisterende rådmann Rune Stokke i en periode fjernet. I flere saker i Lindesnes avis, samt på lederplass, ble fjerningen av varslingsmuligheter belyst. Sakene førte til at kommunen gjorde helomvending og inntil videre beholdt den eksterne varslingsmuligheten. 

   

  Bemanning på Lindesnes Fyr har vært et hett tema gjennom flere av årets måneder etter at det ble kjent at døgnbemanningen skulle bortfalle. Lindesnes Fyr er blant annet kjent som landets siste bemannede fyr og debatten omkring videre bemanning skapte stort engasjement i regionen. Gjennom en rekke saker, lederartikler og ikke minst leserinnlegg holdt Lindesnes avis fokus på utviklingen. Kystverket snudde i sitt syn i bemmaningssaken og har varslet at de vil videreføre bemanning også i fremtiden. 

  Et endret trafikkbilde i tettbygd strøk i Mandal skapte steile fronter da en av hovedgatene i bydelen ble gjort enveiskjørt. Den endrede trafikkdynamikken ble vedtatt av kommunen, blant annet for å sikre myke trafikanter og for å unngå for mye trafikk i boligstrøk. Kommunens vedtak viste seg likevel å være gjort på feilaktig grunnlag, noe som ble synliggjort da Fylkesmannen omgjorde vedtaket. Saken har versert i avisen gjennom flere måneder og har avstedkommet flere saker og en rekke meningsinnlegg, samt politisk behandling. 

  Nye muligheter med ny E 39. I 2022 skal ny europavei stå klar mellom Kristiansand og Mandal. Den nye veien vil mer enn halvere reisetiden mellom de to byene og det er fra flere hold spådd økonomisk oppsving for både næringsdrivende og varehandel i byen. Samtidig er det flere debatter som har oppstått som følge av veiutbyggingen. Deriblant hvor tilførselsveien skal legges, samt hvor og hva nærliggende næringstomter skal inneholde. Avisen har i lang tid hatt fokus på E 39 og de ringvirkningene den har på regionen og vil fortsette å ha fokus frem til veien står klar om godt og vel et år. 

   

  Sentrumsutviklingen i Mandal berører et bredt lag av befolkningen, noe som også gjenspeiles i trafikktallene avisen har hatt på saker omkring utviklingen av byens gågate, torg og varehandel. Saker som omhandler alt fra bytte av 150 år gammel vannledning, til saker som omhandler søndagsåpent eller utsmykning av sentrum har alle skapt engasjement. Sentrumsutviklingen har også vært bakteppe for en rekke meningsinnlegg og lederartikler gjennom året. 

   

  Mandal fengsel. Våren 2020 overtok Kriminalomsorgen de nye lokalene som nå er kjent som Agder fengsel avdeling Mandal. Både i forkant, underveis og når fengselet stod ferdig innflyttet, har avisen vært til stede. Regionen har aldri før hatt et fengsel av slik størrelse og sakene som har beskrevet livet innenfor og utenfor murene, samt betydningen for samfunnet, har blitt godt mottatt. 

   

   

  Lindesnes kommune er en ny og sammenslått kommune som består av de tidligere nabokommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal. Sammenslåingen har medført at mange nye innkjøpsavtaler ble inngått. Flere av sakene avisen har satt fokus på har avdekket ulovlige og mangelfulle anbudsrunder og ulovlig inngåtte kontrakter. Avisen har avslørt en manglende kompetanse blant kommunens ansatte i etterkant av anbud og kontraktsinngåelser. Blant annet har en anbudskonkurranse og påfølgende kontrakt på snøbrøyting versert gjennom flere saker i avisen. Også innkjøpsavtaler som omhandler varer og tjenester, samt storavtale på varer til kommunens skoler og barnehager har skapt til dels sterke reaksjoner og engasjement. Kommunen har i etterkant av avisens saker gjennomgått og endret flere av sine rutiner. 

   

  Bobilturister uten parkeringsplass. I Mandal har det i sommer vært flere turister enn normalt, mest på grunn av koronapandemien. En av utfordringene som dukket opp var den tydelige mangelen på parkeringsplasser for bobilturister. Kommunen satte derfor i stand et område i sentrum til bobilparkering, men gjorde samtidig parkeringsplassen kun tilgjengelig på dagtid. Om nettene måtte bobilene finne annen parkering. Sakene skapte steile fronter og avstedkom en rekke leserinnlegg og engasjement på sosiale medier. 

  Privatskolen Oasen har etablert seg i Mandal for noen år siden og har siden vokst i elevtall. Elevtallet har gjort at skolen har ønsket å utvide sitt skoleområde og bygningsmasse, men ettersom den er plassert i et boligstrøk har det ikke vært uten motstemmer og krass kritikk. Gjennom flere behandlinger i ulike utvalg har likevel skolen fått flere utsettelser på høringsfrister og utsettelse på oppfølging av krav i reguleringsplan. Oasen-planene har skapt politisk debatt hvor også naboer og skoleledelse har vært tydelige stemmer. Skolens byggeplaner er på nyåret 2021 fortsatt ikke avgjort. 

   

  Koronapandemien har også rammet Lindesnes kommune, men har foreløpig ikke rammet den andre av avisens dekningskommuner, nemlig Åseral. Avisen har hatt en løpende nyhetsdekning av pandemien, deriblant en egen korona-feed som kom i stand like etter at landet stengte ned 12. mars. I starten var feeden åpen for også lesere uten abo, men ble senere lagt bak betalingsmuren. Den endret etter hvert navn til Nyhetsfeeden og hadde ved årsskiftet rundt en halv million visninger. Avisen har siden starten av pandemien jobbet målrettet for å være tidlig ute med lokale, nasjonale og internasjonale korona-nyheter, samtidig som det har vært en utfordring å komme med korrekt og kvalitetssikret informasjon nærmest i realtid. En tett kommunikasjon med kommuneoverlege, kommunens koronateam og ordfører har gjort at avisen har vært tidlig ute med de seneste oppdateringene. 

   

  Et par saker som har skapt stort engasjement er vetaranbilløpet fra Lindesnes til Nordkapp, samt sykkelrittet som gikk samme distansen. Sistnevnte ble mot slutten av rittet sendt live på våre nettsider og nådde mange følgere både på nettavisen og sosiale medier. 

  Gjennom året har vi forsøkt å knytte til oss unge lesere, blant annet ved å invitere dem til å skrive leserinnlegg og egne saker. Dette har skjedd i samarbeid med skole. Blant annet har ungdommen skrevet om sine opplevelser omkring koronapandemien og språkbruk i ungdomsmiljøet. Avisen hadde også planer om å involvere fjorårets russekull for å bidra med snap-historier fra russefeiringen. Det lot seg ikke gjennomføre på grunn av pandemien som satte sterke begrensninger på russetiden. Vi ser også at vi har en utfordring med å nå ut til de yngste leserne til tross for flere forsøk og prosjekter. 

  Priser: 

  I år har Lindesnes deltatt med flere bidrag til Sørlandets pressepris, men uten å nå helt opp. I 2019 fikk Lindesnes avis hederlig omtale for to feature-reportasjer "Den tomme stolen" og "Livet uten Liv" under Hustri-konferansen i regi av Agder Journalistlag. Førstnevnte reportasje stod på trykk i Julemagasinet som utkom i desember 2018, et magasin som neste gang kommer ut igjen i desember 2021. 

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Mediehuset Lindesnes holder til i Mandal i Lindesnes kommune, som har rundt 23.000 innbyggere. Avisen dekker også Åseral kommune med i overkant av 900 innbyggere. Avisens hovedkonkurrent er Fædrelandsvennen. I tillegg er NRK Sørlandet tidvis en sterk konkurrent, særlig på større hendelsesnyheter. Etter kommunesammenslåing og nye strukturer trekker stadig flere innbyggere i Åseral over til midt-Agder og Setesdølen.

  I 2020 er store deler av journalistlaget i mediehuset Lindesnes byttet ut. I 2020 fikk avisen ny redaktør i Petter Emil Wikøren. Hanne Christine Borø ble ansatt som nyhetsleder i mars. I tillegg har avisen ansatt digitalsjef Morten Klaussen og fire nye journalister i året som gikk.

  I 2020 har vi jobbet kunnskapsrettet. Det vil si at vi har navigert etter teorier, skapt oss konkrete måltall og arbeidet målrettet mot dette. Vi har jobbet aktivt for å nå både kvantitative og kvalitative mål. Prestasjon og kvalitet har vært viktig.

  En arena vi har benyttet til dette er morgenmøtene, som er fremskyndet med en halv time for å få en bedre og mer effektiv start på dagen. Under morgenmøter blir saker, vinklinger og etikk drøftet. Ofte blir saker løftet opp som eksempler på hva som har vært bra eller mindre bra. Vi har også hatt ulike fokus, for hele tiden å jobbe med kontinuerlig forbedring. Eksempler på dette kan være å lage ingresser kun med en setning, oppfordre til alltid å ha med fire-fem bildemotiver i en nettsak, oppfordre til å legge inn forslag til ekstra titler i manus i cms, samt hvor lenker til andre saker blir plassert i nettmanus. Vi ser at denne bevisstheten rundt journalistikken fungerer, men erkjenner også at det er en kontinuerlig og utfordrende prosess. Vi må hele tiden ha dette oppe til diskusjon og refleksjon. Dette har vist seg å være utfordrende å få til i en ellers hektisk hverdag.

  Når det gjelder kunnskapsbasert jobbing, tar ledelsen utgangspunkt i både journalistfaglige og ledelsesfaglige teorier. Innovasjon og nytenkning har vært en rettesnor som har vært til god bruk i utviklingsarbeidet.

   


  Vi har det siste året knyttet til oss flere gode sommervikarer, der et par av dem var med videre inn i høsten i vikariater.  For vikarer som ikke har journalistfaglig utdannelse, har vi utarbeidet “Lindesnes-skolen”, en journalistisk ABC, som vi bruker tid på å gå gjennom med dem. Målet med opplæringen er å styrke dem som journalister og hele tiden sørge for at vi har et godt lag som leverer og vet hva som forventes av dem. At vi har gode journalister på laget, er også med på å styrke avisens omdømme.

  Vi har i tillegg gått til innkjøp av lærebøker, slik at journalistene på egen hånd kan tilegne seg kunnskap.

  Høsten 2020 fikk vi en henvendelse fra Oasen skole, der en 9. klassing ønsket arbeidspraksis i forbindelse med et valgfag en halv dag hver tirsdag gjennom et år. Det sa vi ja til. Vi mener det er viktig å knytte til oss ungdom, og ønsker å fremstå som en positiv arbeidsgiver som gir muligheter.

  Vi har ikke hatt studenter i praksis i 2020. I januar 2021 startet en student fra Høgskolen i Stavanger i praksis i tre måneder.

  Korona har satt en stopper for kursvirksomhet i 2020. Enkelte av journalistene har likevel deltatt på webkurs, blant annet i arkivsøk. 

  Det ble ansatt en digitalsjef i prosjektstilling i 2020 ettersom nettavisen fikk nye fronterverktøy og skulle over fra Schibsteds rammeverk til Polaris. Prosessen har tatt mye tid, og har involvert både ledelse og tre frontere i turnus. I tillegg har en av de øvrige journalistene blitt lært opp som frontjournalist. Det er viktig for Lindesnes at medarbeidere opplever læring og utvikling på egen arbeidsplass, og vi forsøker å legge til rette for dette.

  Avisen har også skaffet drone i 2020, og en av journalistene har tatt dronesertifikatet. Dette er med på å styrke produktet, men også enkeltindividet. Vi ser at journalistene har det gøy når de får utfordret seg og tilegner seg nye kunnskaper.

  Et av områdene det er ønskelig med enda mer kompetanse er på den fototekniske siden. Gode bilder er avgjørende for å fange lesere og på tross av at bilder jevnlig er et tema, er det enda et godt stykke frem til målet. Deler av kamerabeholdningen er skiftet ut og hver av journalistene har tilgang til Photoshop. 

  Redaksjonen har jevnlige møter med redaktør og direktør, der vi går gjennom tall, historikk, salg etc. Det er nyttig for å få tak i de overordnede linjene. Vi opplever også at det i hovedsak er på morgenmøtene utvikling skjer, eller i møter mellom leder og journalist der de gis direkte tilbakemeldinger.
  I utfordrende saker blir etikken diskutert av morgenmøtet, der ulike synspunkter kommer til orde.


  Produksjonspress og idéutvikling: 


  Vi skulle gjerne hatt flere ressurser, men det utelukker ikke anledning til idéutvikling i redaksjonen. Vi ser at produksjonspresset tidvis blir for stort når vi setter i gang prosjekter utenfor løpende nyhetsarbeid. Et eksempel er dagsordensaker innen kommunens anbudsstrategi som krever ressurser over lengre tid. I slike perioder kan vi risikere at nyhetsproduksjonen blir noe skrinnere. Et av de ressurskrevende elementene er temaproduksjon som ofte skaper mindre tid til annet redaksjonelt arbeid. Det er ofte knapt med tid og antall journalister når noen må settes til slikt arbeid parallelt med nyhetsdekningen. Det skaper i neste konsekvens høyere tidspress på deskledd og grafiker. 


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Etikk og Vær varsomplakaten er viktig rettesnor for redaksjonen. I 2020 var det ingen saker i Lindesnes som ble klaget inn for PFU.

  Presseetiske problemstillinger og utfordringer:

  I flere av årets saker har vi møtt på presseetiske utfordringer underveis. Blant annet stod vi ovenfor store diskusjoner og refleksjoner da avisen omtalte en av Mandals politikere som i koronaperioden holdt en fest som ble avsluttet av politiet. Politikeren, som også er politimann av yrke, ble omtalt av avisen med fullt navn. En av årsakene til at saken ble skrevet er på bakgrunn av at hendelsen aldri ble twitret av politiets operasjonssentral, noe som ellers ville vært vanlig. De etiske vurderingene som ble gjort omhandlet graden av tilkjennegivelse og i hvilken grad saken omhandlet privat eller offentlig karakter. 

  Avisen har i siste del av året publisert flere saker som omhandler mobbing på en av regionens ungdomsskoler. De etiske vurderingene har blant annet vært i hvilken grad skolens navn og tettstedet skulle tilkjennegis og hvorvidt de involverte foreldre og lærere skulle fremstilles med fullt navn. Også hensynet til dokumentasjonskrav og samtidig imøtekommelse har vært elementer hvor det for avisen har vært viktig ikke å feile. 

  Under koronapandemien har vi måttet gjøre flere avveininger hvorvidt vi identifiserte koronasmittede personer ved å omtale smitteutbrudd. Balansegangen mellom publikums informasjonsbehov og hensynet til enkeltindividet har ved flere anledninger vært vurdert. 

  En av årets nyhetssaker ble gjenstand for kritikk fra blant andre politiet. Etter en savnet-aksjon på sjøen viste det seg at båten som var involvert var stjålet. Lindesnes avis brakte etter hendelsen et intervju med båttyven som fortalte om båtturen. Kritikken fra politiet gikk på at avisen hadde tilkjennegjort båttyven og skrevet om hans bakgrunn. 

  Avisen har også fått kritikk fra politiet for å ha tilkjennegitt og for å ha intervjuet offer etter vold og kidnapping. I tillegg kritiserte politiet avisen etter å ha fotografert en pågripelse i en sak som omhandlet våpen og trusler. 

  Presseetikken har også endret seg med hensyn til bildebruk og avisen har i økende grad vært forsiktige med å publisere tilkjennegivende bilder fra for eksempel bilulykker. Avisen sladder også i økende grad personer og tilkjennegivende elementer som for eksempel bildekor. 

  Etter ny kommunestruktur har avisen opplevd at det er langt vanskeligere å få kommunale kilder i tale enn det var før kommunesammenslåingen. For å lufte en frustrasjon har redaktør og nyhetsleder vært i møte med ordfører og rådmann for å se om forholdene kunne bedres. Den samme øvelsen har blitt gjort i møte med politiet. For sistnevnte har det avstedkommet en langt bedre kommunikasjon. 

   

  Utfordringer under Covid-19: 

  Store deler av redaksjonen var på hjemmekontor tidlig i pandemien. Belastningen ved å være på hjemmekontor ble lempet litt ved at vi innførte en slags turnus hvor journalistene fikk anledning til å være i kontorlokalene i korte perioder, selvsagt uten å gå på tvers av gjeldende regler. Hjemmekontor-perioden skapte også utfordringer i møte med kilder og intervjuobjekt. Avstandsregler gjorde at svært mange intervjuer måtte foretas på telefon og bilder ble ofte tatt på avstand med telelinser. I starten av pandemien hadde vi ingen nye bilder og måtte bruke arkivbilder til alle sakene. Det førte til at avisen hadde høyt gjenbruk av gamle motiver og fikk ikke det visuelle uttrykket som ellers er i fokus. 

  Redaksjonen har siden starten av pandemien måtte forholde seg til gjeldende koronaregler og har også tatt forhåndsregler ved hjelp av blant annet munnbind i møte med intervjuobjekt. Redaksjonen fikk tidlig på plass hygieneutstyr for å ivareta de ansatte. 

  Avisen permitterte også to medarbeidere på våren. Den ene permitteringen ble forlenget en gang til inn i sommeren. På bakgrunn av fall i annonseinntekter var det ikke anledning til å være like mange ferievikarer som normalt, noe som medførte at avisen kun hadde tre ferieavløsere i år. Da sommeren var over ble det gitt anledning for å være en journalist mer enn det ellers er hjemler til. Dette ble gjort for å hindre slitasje blant bemanningen. Avisen hadde 11 journalister frem til nyttår. 
  En annen utfordring dette året var at det ble ansatt flere nye journalister som trengte tid for å bli kjent med lokale forhold og arbeidsplassen. 

   

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: 

  Vi har inntil videre valgt å beholde kommentarfeltet på våre nettsider. Det er fronter som har ansvaret for å følge med på debatten. Det er generelt lite problemer knyttet til ufine utsagn, hets eller sjikane i våre kommentarfelt, noe som er en av grunnene til at vi har valgt å beholde løsningen. Samtidig er det verd å nevne at det ikke er stor trafikk i våre kommentarfelt og det er ofte en begrenset gruppe gjengangere som ytrer sine meninger. Det er et krav at debattantene må signere med fullt navn både i kommentarfelt og når det sendes meningsinnlegg til debattsidene. 

  Når det gjelder hendelsesnyheter og saker fra domstolene så blir kommentarfeltet stengt ved publisering. Dette for å unngå å havne i en situasjon som frembringer uønsket debatt. 

   

  Vi har invitert våre lesere til å delta i debatten gjennom meningsinnlegg til både papirutgave og nettutgave. Resultatet har vært en markant økning i innsendte meningsinnlegg. 

  Når det gjelder debatten i sosiale medier er det en debatt vi ønsker velkommen. Vi ønsker kommentarer, delinger og likes, men har ikke lykkes helt slik vi ønsker. Kommentarfeltet blir overvåket av fronter og her opplever vi med jevne mellomrom at enkelte upassende innlegg må fjernes. 


  En annen utfordring på sosiale medier har i enkelte tilfeller vært at våre lesere har publisert print screens av våre saker for å gjøre dem tilgjengelig for dem uten abonnement. I de tilfellene dette har blitt oppdaget har den uønskede bruken blitt påtalt. 

  Falske nyheter er ikke noe vi har hatt problemer med i avisen. Det har vært svært få, om noen, forsøk på å narre avisen til å skrive saker uten hold. Det gjøres også en grundig jobb i forkant av hver sak som skal sikre vi unngår å havne i den situasjonen. 


  Kildebruk: 

  Hvem er det man bruker ofte og eventuelt hvorfor? 

  I en lokalavis hvor dekningsområdet omfatter hovedsakelig mindre by og bygd er det nærmest uunngåelig å ikke få en høy grad av kildegjenbruk. Slik er det også i Lindesnes, hvor vi ofte ser at enkelte personer gjennom sin stilling eller funksjon, går igjen i våre saker. Problemstillingen er noe vi er oppmerksom på og forsøker aktivt å hente inn nye stemmer og kilder i våre saker. I den sammenheng har det vært en fordel å ha flere nye journalister som kommer fra ulike deler av landet. De har ikke i like stor grad hatt kjennskap til persongalleriet i lokalt næringsliv, kommune eller politikk, noe som har gjort at gjenbruket av de "faste" stemmene har bedret seg. 

  Likevel har det vært høy resirkulasjon av enkelte nøkkelpersoner under koronapandemien. Vi ser at ordfører, kommuneoverlege og rådmann til stadighet har figurert i våre nettsaker og i papirutgaven. Selv om vi også under koronapandemien forsøker å balansere ut gjenbruksfaktoren, er vi litt låst da kommunens koronahåndtering er begrenset til et fåtall personer og stillinger som vi ikke kommer utenom. Et av grepene har vært å forsøke å inkludere andre stemmer utover de vanlige figurene for å spe ut inntrykket av gjenbruk. 

  Den samme utfordringen har samtidig gjort seg gjeldende i kjølvannet av kommunereformen, hvor den nye kommunens avdelingsledere i større grad har overtatt uttalelsene som vi før kunne få av saksbehandlere i de samme avdelingene. Endringen i kommunens kommunikasjon har ikke bare gjort at gjenbruket har blitt høyere, men det har også ført til at kommunikasjonen mellom redaksjon og kommune har blitt tregere og vi opplever stadig at kommunens avdelingsledere kan være vanskelig å få tak i. Noen av dem er såpass vanskelig å nå at avisen opplever at dagsaktuelle nyhetssaker som krever tilsvar fra kommunen, kan ta opp mot en uke å få ferdigstilt. Det oppleves som urimelig og uholdbart. 

  Generelt er det en for stor gjenbruk av personer i offentlige stillinger i Lindesnes. Det er en kjent sak at vi har et lite politi- og brannkorps og det er heller ikke svært mange leger i kommunen. I saker hvor det er naturlig at disse instansene uttaler seg har det vært vanskelig å finne alternative stemmer. 

  Et annet moment under problemstillingen ved hvem som uttaler seg til avisen er kjønnsbalansen. I dette året har avisen hatt en bevisst tankegang om større likhet mellom kjønn og samt fokus på en større aldersspredning enn tidligere i spaltene. En gjennomgang av årets Lindesnes-utgaver viser at kjønnsbalansen i papirutgavens hovedsak har 110 menn på forsiden og 98 kvinner. 


             

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1. Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Redaksjonen har naturligvis møtt på utfordringer knyttet til pandemien, men utfordringene har ikke vært de samme eller like store gjennom perioden. I starten da landet gikk i lock-down var en av de største utfordringene utrygghet blant de ansatte. Flere kjente nok på en følelse av hvordan fremtiden ville bli blant annet med tanke på eventuelle oppsigelser. Etter hvert som den første usikkerheten stilnet ble utfordringene mer av håndgripelig karakter, slik som hvordan løser vi oppdragene våre og hvordan møter vi kilder og intervjuobjekt. Det er liten tvil om at avisen bar synlig preg av perioder med hjemmekontor og nesten utelukkende telefonintervju. Omtrent alle sakene fra denne perioden måtte publiseres med arkivbilder. 

  Utfordringene ved å ivareta gjeldende smittevernsregler i kontorlandskapet har ikke vært så store, til det har antallet ansatte og redaksjonslokalenes utforming gjort at reglene har kunnet følges på en god måte. Slitasje blant de ansatte etter perioder med permitteringer og hjemmekontor har vært et fokus og vi har ikke opplevd at koronapandemien har skapt tæring utover hva man kunne forvente. Avisen har i liten grad støtt på intervjuobjekt som ikke vil stille opp som følge av smittefare. 

  2. Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Det er et uttalt mål om å utvikle egne journalistiske prosjekter, men det er samtidig ofte slik at avisen må prioritere øyeblikksnyheter og hendelser foran. Ved årsskiftet og litt inn i årets første uker er det om lag 3-4 større journalistiske prosjekter som er på vent som følge av at vi har måttet stokke om på prioriteringene. Min oppfattelse er at vi til en viss grad kan gjennomføre våre prosjekter, men at det ofte blir endringer i når man får satt dem ut i livet. Avisens ansatte har merket et økt produksjonspress, men uten at det har vært adressert som et problem. En av rammene som derimot komprimerer og øker pressperiodene er den tidlige deadline for papiravisen. Vi kunne ønske et senere tidspunkt enn kl 13 dagen før utgave. 

  3. Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Det er frontleddet som til enhver tid har ansvaret for å overvåke kommentarfeltene på våre saker og i sosiale medier. Vi har åpne kommentarfelt på alle saker utenom kriminalsaker eller saker det på forhånd kan forventes et uønsket debattklima. Utviklingen har ikke vært i negativ retning med tanke på økning av negativ debatt, men snarere har det dreid i retning av færre debattanter. Avisens debattnivå oppleves som til dels godt og det er kun unntaksvis vi må moderere kommentarer. 

  Legg til i min rapport