Sunnmørsposten

Behovet for informasjon har vore enormt i koronaåret, og vi har lagt vekt på å belyse lokale konsekvensar av pandemien. Då samfunnet vart stengt ned, opna vi nye digitale dører; Vi har lansert ny podkast, laga digitalt folketog, streama kulturarrangement og forsøkt på ulike måtar å skape fellesskap i ei vanskeleg tid. Lesaroppslutninga er svært stor, og vi har god opplagsvekst.

 

Fakta
Samlet opplag 26600
Utgiversted Ålesund
Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg (62)
Kommer ut Alle dager minus søndag
Daglige lesere totalt
79300
Daglige brukere på nett
53300
Daglige brukere på mobil
43600
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 10908
 • Redaksjonelle årsverk
 • 35
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringar

   

  Sunnmørsposten skal vere nyheitsleiande i vårt område,  og sette dagsorden med saker som er vesentlege.  Vi skal granske, avdekke urett, få fram det positive, bidra til at ulike stemmer blir høyrt i samfunnsdebatten og formidle opplevingar. 

  I store deler av 2020 er avisa blitt laga frå heimekontor på kjøkken, stove og soverom, og vi har tatt nye steg i utviklinga av lyd- og bildejournalistikk. 

  Korona har prega journalistikken i 2020. Vi oppretta tidleg livestudio for å  informere fortløpande  om utviklinga i vårt område.  Her kan lesarane stille spørsmål og få svar,  be oss sjekke aktuelle saker eller kommentere hendingar. Tovegs-kommunikasjon er særleg viktig i ei krisetid, og Livestudio er den desidert mest leste artikkelen i Sunnmørsposten (2,3 millionar sidevisningar frå heile 286.000 unike). Denne artikkelen er open, noko som er i tråd med vår publiseringsstrategi som slår fast at informasjon som er vesentleg for folks liv og helse, skal vere tilgjengeleg for alle. 

  Saker som har sett dagsorden 

  Striden om vindkraft på Haramsøya er  den saka som har skapt størst engasjement. Vi har lagt vekt på å belyse striden frå alle sider, få fram fakta, gi rom for ulike meiningar og løfte viktige problemstillingar.  Vi var til dømes tidleg ute med sette søkelys på dei tette banda mellom konsulentselskap og vindkraftutbyggarar – eit tema som seinare vart løfta av NRK sentralt. 

  Les: Jobba med vindkraftsaker – vart ihuga motstandar

  Vi har tatt i bruk heile den redaksjonelle verktøykassa for å skildre striden, med nyheitsartiklar, featurereportasjar, direkterapportering, video og podkast.  

   

  Dette bildet viser innsatsleiar Karl Jonas Volen som prøver å få demonstrant Hans Petter Thue til å flytte bilen som sperrar vegen. I spegelen ser vi at Thue rettar fingeren oppover. (Foto: Staale Wattø)

  Korleis kan ein person, igjen og igjen, forsøke å ta sitt liv på ein offentleg stad på Sunnmøre, utan å få hjelp? Dette var utgangspunktet for serien «Dødelig mørke». Ei kvinne vart tilfeldigvis vitne til at ein ungdom gjorde forsøk på sjølvmord, og fekk vite at det hadde skjedd fleire gonger. Kvinna visste ikkje kven denne ungdommen var, men var djupt uroa for at vedkomande ikkje fekk nødvendig hjelp. Ho tok derfor kontakt med ansvarleg redaktør i Sunnmørsposten, og ba oss undersøke saka. 
  Etter mykje research viste det seg at den unge personen måtte vernast mot alt som kunne vere identifiserande, så vi laga ei sak som var fullstendig anonymisert. Vi ønska å få fram kva forbipasserande kan gjere dersom dei tilfeldigvis blir vitne til sjølvmordsforsøk. Vi snakka med politiet, som kunne fortelje om alle oppdraga som handlar om sjølvmordsproblematikk. Gjennom dette arbeidet såg vi kor omfattande og komplisert temaet var, og vi bestemte oss for å prioritere tid og ressursar på ein serie artiklar.   


  Serien Dødelig mørke handlar om psykisk helse og korleis vi som samfunn kan vere med på å forebygge sjølvmord. Temaet er belyst frå ulike vinklar, og mange har valt å dele sine historier. Sjølv når livet er som mørkast finst håp, og det har vore viktig å få fram.  Serien har hatt høge lesartal, og vi har fått mange positive tilbakemeldingar på måten vi har handtert det vanskelege temaet.

  I reportasjen «Tatovørene» skildrar vi eit arbeidsmiljø pregar av truslar og konfliktar, og ein del av næringslivet som tidlegare er blitt lite omtalt. 

  Jobb og arbeidsliv er eit svært viktig stoffområde i Sunnmørsposten. Nordvestlandet har eit rikt næringsliv som i stor grad bidreg til verdiskapinga i Norge. Vi har skrive om korona-konsekvensar for lokale arbeidsplassar, og om behovet for ulike hjelpetiltak. Vi dekkjer eit breitt speker innanfor næringsliv, og er nok eit av få mediehus i Norge som definerer fiskeri som eit viktig stoffområde.  Mot slutten av året fekk tre journalistar næringsliv som sitt spesialansvar, for å dekke og overvake det lokale næringslivet meir systematisk. På nyåret 2021 lanserer vi ei forsterka satsing på næringslivsjournalistikk. 
  Sjukehus og helsepolitikk er eit tema som blir prioritert med eigen medarbeidar. Forsvarlege helsetenester er grunnleggande for å skape tryggleik. Sunnmørsposten har i fleire år påpeika at Helse Møre og Romsdal er blitt underfinansiert på grunn av finansieringsmodellen som vart innført i 2011.  Dette vart stadfesta då det såkalla Magnussen 2 utvalet la fram sine reknestykke i  fjor. Deretter følgde ein hard kamp mellom St. Olavs og sjukehusa i Møre og Romsdal om fordeling av midlane. Vår oppgåva har vore å stille dei kritiske spørsmåla. 


  Legg til i min rapport

  Nyskapande fortellarmåtar og utsøkt design

  Sunnmørsposten har i mange år prøvd ut nye fortellarmåtar og lagt vekt på visuell journalistikk. Då Norge vart stengt i mars, inviterte vi forfattar, og tidlegare journalist i Sunnmørsposten, Bjørn Vatne til å beskrive den nye kvardagen på sin måte.  Hans daglege refleksjonar, i kombinasjon med Liv-Jorunn Håkers utsøkte design – skapte noko unikt som mange sette pris på. Det viste responsen frå lesarane. Serien Brytningstid vart ein kanal der folk kunne dele sine opplevingar.   VI fekk møte læraren som gret, presten som sprita dørhandtaka i kyrkja,  besteforeldra som sakna barnebarna og 15-åringen som lengta tilbake til dei vanlege dagane.   Vi valde å la serien vere open for alle, fordi den dekte eit viktig behov i begynnelsen av pandemien. Behovet for å sortere følelsar,  og sette ord på ein ny kvardag. 

  Her er heile serien

  I reportasjen 20 øyeblikk fra 2020 let vi 20 personar frå vårt område oppsummere annleisåret. Reportasjen vart presentert som langlesesak digitalt inkludert korte lydspor. Deretter  laga vi 20 mini-episodar i podkasten «Sunnmørsfolk» basert på lydopptaka med intervjuobjekta.  Ein ny måte å gjenbruke stoff i ulike kanalar. 

  Digitalt folketog: Sidan vi visste at 17-mai-feiringa måtte bli digital, oppretta vi ei løysing der folk kunne laste opp foto i dagane før nasjonaldagen, og bli med på eit stort folketog på smp.no. Vi ville skape lokalt fellesskap i ei tid då ingen kunne samlast fysisk.  

   

  Legg til i min rapport

  Streaming og digital scene

  2020 vart året då vi tok streaming til eit nytt nivå. Sunnmørsposten har vore pioner på streaming, heilt sidan vi streama dei første festivalkonsertane i 2004. Med åra har vi opparbeida god kompetanse på feltet, noko som kom godt med då koronaen stengte  Norge. Det første vi gjorde var å leite fram konsertar frå arkivet vårt, og deretter vart smp.no ei digital scene som lokale artistar brukte for å nå ut til publikum. 

  Sunnmørspostens digitale scene: Direkte kultur og skatter fra arkivet

   
  Gjennom serien Kulturstrøm, som er eit samarbeid mellom Sunnmørsposten og Kulturhuset i Ålesund, har vi servert konsertar, debattar, bokbad, kunstnarsamtalar og show.  


  I tillegg til å streame lokal idrett, pressekonferansar og lokale hendingar har vi streama 8.mai-markering, produsert 17-mai-sending frå Ålesund,  laga tv-sending frå lokal innsamlingsaksjon og hylla lokale, frivillige heltar i eit tv-program som vart sendt før jul. Målet var å skape digitalt fellesskap, for dei som opplevde det vanskeleg å vere åleine i jula. 

  Se sendinga: Hyller hverdagshelter i julete sending

  To podkastar

  Våren 2020 lanserte vi podkasten Sunnmørsfolk, der vi intervjuar personar frå vårt område som har ei historie å fortelje. Formatet gir rom for refleksjon, og dei lengre samtalane.  Sunnmørsfolk hadde 19 episodar, medan fotballpodkasten vår,  Sunnmørsball, hadde 17 epiosdar. Dei to podkastane har til saman hatt 100.000 nedlastingar i 2020. I denne samanheng vil eg framheve den gjennomførte designen som pregar presentasjonen av podkastane på smp.no. Sidan dette er intervju med lang levetid, skal det vere enkelt å orientere seg om tidlegare episodar.

   

   

  Legg til i min rapport

  Opplagsvekst og trafikkauke

   

  Ved inngangen til 2021 hadde Sunnmørsposten 4,5 prosent fleire abonnentar enn på samme tidspunkt året før. Dei offisielle opplagstala for 2020 er ikkje klare enno, men trenden er positiv. Den gode opplagsutviklinga held fram no i starten av 2021. Sunnmørsposten har ein sunn økonomi, og vi har klart oss utan koronastøtte.  

  2020 var året for nye leserekordar på smp.no. Talet på sidevisingar auka med 13,5 prosent, frå 107 millioner til 122 millioner sidevisingar. I veke 11 sette vi rekord med nær 4 millionar sidevisingar på sju dagar. Lesinga av pluss-artiklar auka med 95 prosent. 

  Sunnmørsposten er blitt laga frå heimekontor store delar av året, og det har gått overraskande bra. Det kom godt med at vi lenge før koronaen hadde tatt i bruk  digitale arbeidsverktøy for planlegging og kommunikasjon. Heile  produksjonen er innretta mot digitalt-først-publisering. Redaksjonsmøta vart flytta til Teams, og alle tilsette har gjort ein fantastisk innsats i ei krevjande tid. 

  Legg til i min rapport

  Priser

  Priser Sunnmørsposten har mottatt:

  Reportasjen «Barna ingen ville sjå» vart kåra til den beste featurereportasjen i Møre og Romsdal 2019, i konkurransen som Møre og Romsdal Journalistlag står bak. Reportasjen var laga av Tarjei Engeset Ofstad, Liv-Jorunn Håker og Staale Wattø i Sunnmørsposten samt Linda Eikrem i Vikebladet. 

  Sunnmørsposten delte ut desse prisane

  Kulturprisen vart tildelt  jazzmusikar Nils Petter Molvær frå Sula

  Idrettsprisen vart tildelt  sprangryttar Geir Gulliksen frå Ålesund

  Heidersprisen vart tildelt Birgit Oline Kjerstad frå Haram, for hennar sterke engasjement for lokalsamfunnet sitt i striden om utbygging av vindmøller på Haramsøya. 


   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Pressens Faglege Utval mottok to klager mot Sunnmørsposten i 2020.  Vi vart ikkje felt i       nokon av dei, men fekk kritikk på eit punkt. 

  Den mest omfattande saka handla om ein konflikt i ei kommunal eigd bedrift. Det vart framsett kritikk av leiarstilen til dagleg leiar, og vi vart klaga inn for brot på fleire punkt. 

  PFU konkluderte med at vi ikkje hadde brote god presseskikk,  bortsett frå i eit tilfelle: Tilsvaret til mannen i ei av sakene, kom berre med i nettutgåva og ikkje i papirversjonen. Dette fekk vi kritikk for, og det fortente vi. 

  Journalistane hadde gjort alt etter boka, og hadde samvitsfullt passa på at mannens tilsvar var med i alle saker, men så glapp vi på kvalitetskontrollen i overføringa av saka frå nett til papir.

  Dette har vi lært av, og skjerpa rutinane, slik at det ikkje skal skje igjen. 

  Les: PFU-sak 007/20

  Punkta i Vær Varsam-plakaten  om samtidig imøtegåelse og tilsvar ( 4.14 og 4.15) er dei mest grunnleggande i presseetikken. Personar som blir utsette for sterke skuldingar, skal alltid få høve til å forsvare seg. Dette er eit punkt som alle stadig blir minna på. 

  I arbeidet med serien Dødelig mørke, er det gjort mange  etiske vurderingar for å finne den rette balansen. Vi veit at openheit kan vere med på å forebygge sjølvmord, samtidig må vi unngå omtale som kan trigge dei som allereie er i faresona.  Vi nemner til dømes ikkje metode, og unngår glorifiserande omtale. Norsk Redaktørforening har utarbeida ein rettleiar for sjølvmordsomtale som har vore eit nyttig hjelpemiddel i arbeidet med serien. 

  Journalistfagleg utvikling

  Tidleg på året gjennomførte vi opplæring i Teams og OneDrive til alle medarbeidarar. Lite ante vi den gongen kor nyttig desse programma skulle bli, då koronaen sende alle på heimekontor. Vi har hatt daglege redaksjonsmøte på Teams, der vi har evaluert produkta våre og fordelt arbeidsoppgåver. Eit planlagt kursopplegg i frontredigering måtte avlysast på grunn av pandemien, men vi har forsøkt å dele kunnskap på andre måtar. For å takle arbeidskvardagen på heimekontor best muleg, inviterte vi fysioterapeut til eit digitalt møte for å gi alle gode råd. 

  På slutten av året vart det gjennomført opplæring i nytt HR-system for alle medarbeidarar. 

  Mangfald

  Mangfald er eit stikkord vi må jobbe meir med. Oppgåva vår som mediehus er å spegle samfunnet, og sørge for at ulike grupper kan kome til orde. Med mangfald meiner vi både  kjønn, alder, bakgrunn, geografi, livssyn, etnisitet, legning, funksjonsdyktigheit osv . Grunnlaget er at alle mennesker er like verdifulle, og mangfald er viktig for å styrke demokratiet. Vi har til dømes framleis langt fleire mannlege enn kvinnelege kjelder, og vi har lettare for å belyse problemstillingar frå ein vaksen synsvinkel enn frå barnets. Vi treng dessutan å bli betre på å spegle det framandkulturelle mangfaldet i vårt område. 

  Både når det gjeld synsvinkel, kjeldebreidde og rekruttering har vi behov for større bevisstheit rundt dette viktige temaet. 


  Legg til i min rapport

  Spørsmål frå Stiftelsen

   Kva har vore dei største utfordringane redaksjonen har møtt knytt til Covid-19? 

  Den største utfordringa har vore å takle isolasjonen mange har opplevd på heimekontor. Mange har sakna kollegaene sine,  og vi har sakna at lesarane kunne stikke innom mediehuset for ein prat. Det er vanskelegare å  utvikle idear og få til tovegs-kommunikasjon på digitale møte, men bortsett frå det har heimeproduksjonen gått overraskande bra. 

  Produksjonspress og ideutvikling: Er det tid til å utvikle eigne journalistiske prosjekt? 

  Dette året har vi gjennomført fleire store prosjekt, sjølv  om det har vore krevjande tider. Ideutviklinga har vore vanskelegare fordi vi nesten ikkje har hatt  fysiske møte. Likevel er eg imponert over måten medarbeidarane har takla situasjonen og levert kvalitetsjournalistikk. 

  Døme på større satsingar er serien Dødelig mørke, Tatovørene, kavalkaden 20 øyeblikk frå 2020 og den omfattande dekninga av vindkraftstriden på Haramsøya. 

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt

  Ein stor del av debatten er flytta over til Facebook, og vi jobbar med å utvikle eit betre system for kommentering. Det er eit problem at vi i dag er avhengig av Facebook for lesarkommentarar, fordi vi dermed ekskluderer dei som ikkje vil bruke Facebook-pålogging. Dette skal bli ordna når vi neste år tek i bruk nytt redaksjonelt system. 

  Når det gjeld moderering av kommentarfelt har vi ein avtale med firmaet Interaktiv säkerhet som overvaker alle kommentarar, og fjerner dei som bryt desse retningslinene: 

  Regler for debatt:
  § Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å hetse eller trakassere.
  § Banning eller ukvemsord er ikke tillatt.
  § Vi godtar ikke rasisme, trusler eller angrep på personer eller grupper.
  § Oppfordringer til ulovlige handlinger godtas ikke.
  § Sunnmørsposten har redaktøransvar for alt som publiseres, men du er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  § Skriv kort og hold deg til saken. Vi godtar bare norsk, svensk, dansk eller engelsk tekst.
  § Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  § Innlegg etterkontrolleres.
  Innlegg som bryter med våre grunnregler, blir slettet. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute debattanter som ikke overholder reglene

  Dei aller fleste held eit sakleg nivå, og bidreg til konstruktiv debatt. 

  Reportasjen Skyggesiden set søkelys på  debattklimaet i vårt område. Vi spurde 129 politikarar i Ålesund, Sula og Giske om dei hadde opplevd å bli hetsa. Av dei 63 svara vi fekk, var det 22 prosent av kvinnene og 27 prosent av mennene som svarte at dei hadde opplevd hetsing.  Det vanlegaste var at dei hadde fått meldingar eller kommentarar på sosiale medium med usakleg eller sjikanerande innhald. Enkelte fortalde om grovare hendingar, som stalkers, fysiske åtak og truslar.  

      


  Legg til i min rapport