Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2020 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir normalt ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis gjennom året; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. På grunna av koronapandemien vart motorfestivalen og Strynemessa avlyste. Dermed heller ingen temaaviser rundt desse arrangementa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

 

 



Fakta
Samlet opplag 3847
Utgiversted Stryn
Ansvarlig redaktør Bengt Flaten (55)
Stryn og Hornindal
Kommer ut Kjem ut tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
8200
Daglige brukere på nett
4300
Daglige brukere på mobil
3500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2800
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 91
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 780

  Redaktøren sin gjennomgang og oppfylling av samfunnsrolla i annleisåret 2020

   

  Koronaen slo inn over oss som resten av samfunnet då landet vart sett i unntakstilstand 12. mars. Annonsemailen og telefonane handla ikkje lenger om bestillingar og tips, men massivt med avbestillingar. Det føltest som om golvet ramla ned under oss då alle arrangement vart avlyste og avisa mista betydeleg med inntekter. Redaksjonen sat ei kort stund og lurte på: «Kva skal vi skrive om no?».

  Det spørsmålet hang ikkje lenge i lufta. Om alle arrangement vart avlyste, stod avisa sitt samfunnsoppdrag veldig klart for oss: Ut og jobbe, spegle samfunnet slik det no er blitt.

  Mange mediehus gjekk til massiv nedstenging av kontorlokale og over til heimekontor for alle. Fjordingen gjorde ikkje det. Vi delte staben der nokre arbeidde frå heimekontor, men der over halvparten til ei kvar tid arbeidde frå mediehuset. Det gjorde vi etter god rådføring og anbefaling frå den lokale smittevernlegen i Stryn. Vi kunne gjere det fordi vi har eit mediehus med god plass, eigne kontor til alle og der vi heile tida har praktisert strenge interne smitteverntiltak.

  Fjordingen sette straks klar dagsorden om å gje abonnentane våre rask og etterretteleg informasjon om den nye kvardagen vi alle var blitt ein del av. Då første meldinga kom om koronasmitta personar frå Stryn, brukte vi under to timar på å finne fram til ein av dei smitta. Håvard Maurset hadde vore på skiferie i Ischgl, saman med kameratar, og kom heim med smitte. Han stilte opp i intervju i Fjordingen, med hans og redakstørens felles haldning om å bidra til rett informasjon og avmystifisering både om korleis ein vart smitta og korleis sjukdomen kunne råke.

  Fjordingen var med denne historia første lokalavisa i vår region som hadde intervju med ein koronasmitta. Vi hadde og intervju med Maurset sin far, som er kommunelege. Ei stund etter oppslaget med sonen, fortalde han om korleis han fekk mistanke om at sonen var smitta og kva han gjorde både for å hjelpe, isolere og ikkje minst opprette kontakt og råd med nabokommune.

  Ut over våren kunne vi fortelje nye historier om nye stryningar som var blitt smitta og personar i risikogrupper. Alle ulike og unike historier. På eit tidspunkt hadde 20 prosent av dei med koronasmitte i Stryn fortald historiene sine i Fjordingen. Framleis med det mål å informere og hjelpe andre i å unngå smittespreiing. 

  Fjordingen sitt mål har heile tida vore å finne personane i sakene og dokumentere gjennom eigen journalistisk innsats. Det gjorde vi blant anna ved å besøke elevar som hadde heimeskule saman med foreldre og søsken. Og oppfølging med dei same elevane då dei som dei første fekk kome tilbake til skulen og venene, men på avstand. Alle sakene sjølvgjort, med eigne foto. Det har vi lagt stor vekt på, så sant mogleg, og gjennomført med fokus på smittevern for journalist/fotograf og intervjuobjekt.

  17. mai vart ein annleis nasjonaldag i våre to kommunar som elles i landet. Med fellesarrangement avlyste, tok Fjordingen i bruk sin eigen lokalradio. Grendelag, skular og 17. maikomitear hadde på førehand gjort opptak både av elevar sine taler og helsingar, korpsinnslag og historieforteljingar. Dette la vi inn som del av ei fire timar lang radiosending som delvis gjekk direkte og delvis bestod av ferske opptak frå alle grendene. I tillegg hadde vi utegåande reporter som leverte. Gjennom radiosendinga og stor satsing på Fjordingen si nettavis bidrog mediehuset til å skape ein nasjonaldagfeiring alle kunne vere med på. Vi bidrog til å knyte folk og grender saman på ein dag vi ikkje kunne feire saman reint fysisk.

  Sendinga 17. mai var viktig, men Fjordingen har gjennom heile året brukt sin eigen lokalradio til lokale sendingar med sport, underhaldning og musikk. Også til sending av lokale gudstenester når kyrkjene har vore stengde for publikum.

  Kulturnatt i Nordfjord har vore eit årvisst arrangement som i 2020 vart avlyst. Då tok Fjordingen/Radio Stryn over og arrangerte digital kulturnatt med direktesendt utdeling av gåvemidlar, lokale musikksendingar og stor kulturnattquiz.

  Også utdeling av Frivilligprisen, som ellers går under eit stort messearrangement, vart gjort digitalt, saman med utdeling av julestjerner frå Frivillisentralane til folk som har ytt ein ekstra innsats i året som gjekk. På slutten av sendinga fekk Fjordingen overrekt «overraskelsesstjerna» for innsatsen vår i lokalsamfunnet.

  Med blokkerte grenser og ingen anløp av cruiseskip var spenninga stor om sommaren 2020 ville bli katastrofal for turistkommunen Stryn og Nordfjord elles. Slik gjekk det ikkje. Tvert i mot vart Nordfjord og Nordvestlandet saman med Nord-Norge den store vinnaren i kampen om norske turistar som brått skulle feriere i eige heimland. Dermed ingen kvileskjær, men nye utfordringar som blant mykje anna skulle handle om «villcamping» og stort press på område som tidlegare var lokale perler utan mykje besøk.

  Koronapandemien har vore i det daglege nyheitsbildet for Fjordingen på nett og papir. Og mange av sakene som ikkje handlar om korona har likevel blitt annleis fordi aktiviteten i samfunnet har vore prega av smittevernstiltak. 

  Vi har vore på fleire besøk ved Nordfjord Kjøtt, som ein periode dobla produksjonen sin etter at svenskegrensa vart stengd. Vi har dekka drukningsulukke, dødsulukke med basehoppar, trafikkulukker, politiske møte, sport og ikkje minst næringslivet sin situasjon. Nokre med problem som følgje av korona, andre som opplever til dels sterk vekst. Viktig dokumentasjon som høyrer heime i lokalavisa.

  Generelt er Fjordingen si hovudoppgåve å vere først ute med dei viktigaste nyhende for og om folk i området vi dekkjer.

  Vi skal ha hovudfokus på nyhende og krydre avisa med dei gode og nære reportasjane. Gjennom tekst og gode bilde skal vi gje lesarane i nærområdet til liks med utflytta stryningar og honndøler eit godt speglbilde av kva som skjer på godt og vondt.

  Vi skal vere ein god debatt-arena der folk skal få sleppe til med meiningane sine. Og vi skal ikkje minst vere tilbodstorget der annonsørar og lesarar møtast gjennom tilbod og etterspørsel.

  Papiravisa kjem to gonger i veka. Nettavisa lever døgnet rundt, året rundt, og er vår raske og viktige nyhetskanal som og gir plass til dei gode reportasjane. Vi jobbar aktivt med å framheve kvalitetane både med nettavis og papiravis.  

  Radio Stryn er avisa sitt ekstra krydder, men som i 2020 er blitt aktivt brukt til endå fleire sendingar enn før.


  Legg til i min rapport

  Mest lest og sett

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål frå stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt, knyttet til covid-19??

  Vi bestemte oss tidleg for å leite fram folk og menneskelege historier i dekninga vår. Og setje fokus på konsekvensar for alle, frå menneske til bedrifter, lag og organisasjonar. Alt ut frå at avisa er den beste til å dokumentere. Utfordringa vart difor å tenkje annleis i ein annleis situajson.

  Den andre utfordringa har vore å balansere graden av heimekontor opp mot behovet vårt for å vere ute og spegle samfunnet. I nær dialog med smittevernlegen og med strenge interne rutinar valde Fjordingen å ikkje stenge ned mediehuset, men dele staben og justere graden av heimekontor ut frå smittesituasjonen lokalt. Det har vore vellukka. 

  Produksjonspress og ideutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Ja, vi har prioritert mange eigne prosjekt, som til dømes fleire runder med kritisk journalistikk opp mot Stryn Turn & Idrettslag sitt val av omstridt entreprenør (les under Journalistfagleg utvikling). Vi har og gjort eige prosjekt mot Stryn kommune si kritikkverdige handtering rundt tildeling av næringsareal til to konkurrerande entreprenørbedrifter, der dette resulterte i at kommunen har pådratt seg store advokatkostnader og risikerer bot frå Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dette som to døme.

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Vi har ikkje ope kommentarfelt under eigne artiklar, men artiklane våre vert kommenterte ved deling på Facebook. For det meste er debattnivået bra, men i nokre få tilfelle har vi måtte gå inn og fjerne kommentarar som inneheld direkte personangrep mot folk som er omtalte i sakene.

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

   

  Kritisk journalistikk der avisa set dagsorden. Eitt døme: Vi brukte mykje tid og ressursar på redaksjonelle saker og kritisk leiarartikkel rundt Stryn Turn & Idrettslag sitt val av entreprenør til bygging av basishall. Entreprenøren vart vald utan ordinær anbodsprosess. Entreprenøren hadde dessutan svært dårleg økonomi. Før 2020 var omme, gjekk det dessverre for idrettslaget troll i ord. Hugaas Entreprenør vart slått konkurs og Fjordingen kunne som første avis fortelje lesarane at Stryn Turn & Idrettslag må finne ny entreprenør til å fullføre basishallen. Avisa sin kritiske journalistikk eitt år tidlegare, viste seg å vere rettvis.
  I det daglege er fokuset vårt god lokaljournalistikk med fokus på folk og historiane dei kan fortelje.
  Fokus på eit moderne nynorsk som samsvarar med folk sin daglegtale.
  Meiningsberande leiarar som ofte er kritiske, av og til rosande, men som og skal setje dagsorden.
  Kontinuerleg fokus på forholdet papir/nett der nettet vert brukt som den løpande nyheitskanalen vår.


  Etikk

  Avisa har sterkt fokus på etikk, og har ingen PFU-saker mot seg siste år. 

   

  Bengt Flaten, ansvarleg redaktør

   

  Legg til i min rapport