Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i tidlegare Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør. 2020 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet – både med kommunesamanslåing, folkevekst, byggjeboom, vindkraft og ikkje minst korona som har prega oss alle.

Fakta
Samlet opplag 3016
Utgiversted Nordfjordeid
Ansvarlig redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes (501)
Stad kommune, og omkringliggande bygder.
Kommer ut Tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
6400
Daglige brukere på nett
2600
Daglige brukere på mobil
2100
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2690
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 276
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 266

  Mål og prioriteringer

  Fjordabladet skal  vere ein viktig og synleg aktør i lokalsamfunnet, og vere raskt ute med dei viktigaste lokale nyhenda. Vi vil vere ein avgjerande del av kvardagen til innbyggjarane i dekningsområdet vårt.

  Fjordabladet skal ha hovudfokus på nyhende, men ha ei god blanding av gode og nære reportasjar, sport, kultur og næring. Vi skal følgje folk i området vårt frå vogge til grav. Vi skal prioritere både viktige saker frå næringslivet og møte med menneske, unge og eldre. Vi skal setje fingeren på det som ikkje fungerer i lokalsamfunnet, og fortelje historiene til dei som lukkast. Kvar dag skal vi engasjere og begeistre.

  Det er avgjerande å vidareføre den tette lesarkontakten vi har, og vere til stades i lokalmiljøet. Vi ønskjer å vere ei lokalavis alle «må ha» for å halde seg oppdatert i kva som skjer lokalt.

  Vi kan sjå tilbake på eit krevjande år. Dette blei året då koronapandemien sette oss på prøve, og heimekontor og bruk  av Teams vart vanleg.

  Det er gledeleg å konstatere at vi står sterkare enn nokon gong før, og at koronapandemien har vore medverkande til at  lesarane våre har trekt endå meir til lokalavisa for å hente informasjon. Talet på abonnentar har hatt ein jamn auke også i 2020.


   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Fjordabladet skal informere om det som skjer, opne for debatt og overvake dei som sit med makta i samfunnet. Vi som lokalavis skal gi leserane noko å prate om, og det forpliktar at vi skal vere noko innbyggjarane har felles.
  Vi skal levere god lokal journalistikk på alle plattformer. Målet har vore å ha meir omfattande oppdateringar på nyhendesaker på nettsida vår, og det har vi klart.

  Vi har plan for nettsaker, og er bevisste på kva saker som skal plussast.

  Målet har vore å strekkje oss til å lage eit endå betre redaksjonelt produkt. Tilbakemeldingane og det auka talet på abonnentar viser at vi har lukkast, men vi skal strekkje oss endå lenger.

  I 2020 var saker som handla om ulykker, lovbrot, eigedomssal, næringssaker og korona mellom dei mest lesne sakene på nettsida vår.


  Legg til i min rapport

  Saker som har prega våre spalter i 2020

  Vi gjekk inn i eit nytt år som storkommunen Stad, med samanslåing av Eid, Selje og Bryggja. Det nye kommunekartet viser igjen i spaltene våre, noko som har ført til at vi har utvida området vi før dekte redaksjonelt. Lenger avstandar og reisetid har vi merka godt. Engasjementet har vore stort i samband med kommunesamanslåing, og vi merkar at ein er nyfikne på kvarandre sine nye innbyggjarar. 

  Vi har vore opptatt av å ha god dekning av politikken i den nye storkommunen, dei ulike politiske utvala og kva vedtak har å seie for innbyggarane. Her har vore saker om forventingar til ny storkommune, og små og stort som gjer innbyggjarane meir kjende med kvarandre.

  Spaltene har også vore prega av folkevekst og bustadbygging, kamp om jordskifterett og trafikkstasjon, vindkraftutbygging, dårleg kommuneøkonomi og ikkje minst koronapandemien.

  Og nettopp koronaen har sett sitt preg på heile året etter mars  - med saker frå heimeskule, friminutt i fjæra, «ny vår» for radiobingo når alle sat heime, bokhandelen som selde unna med brettspel for at alle som sat heime skulle ha noko å gjere på, og måleforretninga der ting til hus og heim gjekk unna. Men vi har også hatt mange saker om eit hardt ramma  næringsliv og kva konsekvensar koronaen hadde med permitteringar og nedstengingar. Uro og seinare gledeshistorier over at det har gått bra. 

  Vi er normalt ein stor kulturkommune med hundrevis av frivillige, men på grunn av korona har store arrangement som landskjende Malakoff Rockfestival vore avlyst slik vi kjenner det. 

  Vi har vore nære på kommunen for å få ut informasjon til innbyggjarane, og då det var stort utbrot i kommunen såg vi spesielt kor viktig rolle vi har som lokalavis.

  Eit engasjert næringsliv, høg etableringsvilje og handelsboom, med mange tilreisande handlande har siste åra vore framtredande i lokalavisa. Med koronaen som påverkar frå alle kantar har vi framleis mykje spalteplass til desse temaene, men no på ein annan måte, slik som lokalt reiseliv som blir hardt ramma.

  Fjordabladet er også opptatt av lokal sport og følgje lokale, unge idrettsutøvarar. Også her påverkar koronaen med manglande treningstider osv.

  For Fjordabladet er det viktig å vise ein god miks av saker, enten det er alle dei frivillige som tar i eit tak for lokalsamfunnet, mangel på bygging av ny gangveg eller kamp om funksjonar og arbeidsplassar. Fjordabladet følgjer lokalpolitikken tett, og viser konsekvensen av vedtak politikarane tar.

  Mest leste saker

  Topp ti totalt:

  1. Sjekk kva bustaden vart selt for 6.429
  2. Mistenkeleg dødsfall i kommunal bustad 4.972
  3. -Dei grev i myrlandskap som 4-åringar i sandkassa til besten 4.472
  4. Kor er du Alfred? 4.355
  5. Bil og båt hamna i sjøen 4.264
  6. – Når alt blir feil – vert feil oppfatta som rett 4.153
  7. Mann funnen omkomen i Hornindal 3.517
  8. Grenselause Nordfjord 3.448
  9. – Heile leilegheita er full av pulver 3.423
  10. Nytt vedtak om karantene for Stad kommune 3.360

   
  Topp ti saker (Plussa)

  1. Sjekk kva bustaden vart selt for 6.429
  2. Lagar TV-serie om å vere skeiv på bygda 2.854
  3. Heile staben er smitta 2.095
  4. – Her kunne det gått ille 2.020
  5. To nye personar er smitta i Stad 1.850
  6. 15 pasientar og ti tilsette i karantene 1.650
  7. Person ved LA-bygget covid-19 smitta 1.638
  8. Marita og Aksel med bryllaupsfest i tre dagar 1.502
  9. Hærverk i sentrum – dette er dyrt 1.449
  10. Ny butikk i Eidsgata 1.200  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling og svar på stiftelsens spørsmål

  Det har vore ei omstilling meir mot nett, men Fjordabladet har vore tru mot alle som held papiravisa. Og med endra kommunestruktur til ein større kommune ser vi potensialet til fleire abonnentar og at Fjordabladet skal halde fram med å vekse.

  Vi skal også i framtida spele ei svært viktig rolle i lokalsamfunnet, og vere «lim og lupe» i lokalmiljøet. Folk skal føle dei må ha avisa for å følgje med på det som skjer av stort og smått.


  Etikk

  Fjordabladet har god lesarkontakt. Det gjer at vi lettare kan sjekke kjelder, og vite kven og kva som kan vere forsøk på å villeie redaksjonen.

  I 2020 avdekte vi ingen forsøk på å lure redaksjonen.

  Vi får sjølvsagt mange tips, som etter litt undersøkingar viser seg å ikkje stemme heilt, og slik at det ikkje kan bli ei sak. Dette handlar meir om at den som tipsar oss har misforstått saka.

  Vi hadde ikkje PFU-saker i året vi har bak oss.


  Svar på stiftelsen sine spørsmål

  Koronapandemien: Kva har vore dei største utfordringane redaksjonen har møtt knytta til Covid-19?


  Då statsministeren stengde ned landet i mars så hadde vi så å seie ferdig  ei storavis/utvida distribusjon til trykk. Det raste inn med avbestillingar på annonsene, og vi måtte stoppa den. Om ikkje hadde vi tapt endå meir pengar. Så gjekk vi inn i ei tid det var heilt stopp for annonsering. Alle var usikre.

  For alle i avishuset vart det no heimekontor. Heldigvis hadde vi akkurat installert Teams, og vi kunne ta det i bruk og oppleved det som ei god kommunikasjonsform. 

  Sjølv om landet stengde ned, så skulle det produserast nyhende, og vi opplevde at vi som lokalpresse var ein endå viktigare informasjonskanal for innbyggjarane.

  Men sjølv om ein har møter på Teams er ikkje dette det same som at kollegaene møtast fysisk.  Det krevast meir av kvar enkelt, samtidig som ein ikkje får den viktige «smalltalken» i dagleglivet.

  Å ikkje i like stor grad kunne reise heim til folk for å intervjue, har også gjort det meir krevjande i vår arbeidssituasjon.
     

  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle eigne journalistiske prosjekt, eller må de berre springe for å oppfylle alle forventningane frå omgjevnadane?


  Vi er avishus i eit område der det normalt skjer mykje. No i koronatida opplever vi til liks med andre at det er meir krevjande med tanke på at arrangement uteblir, og ein må i større grad utvikle eigne saker. Der vi tidlegare kanskje har lent oss på store lokale og planlagde arrangement som går år etter år og engasjerer mange frivillige, må vi no tenkje nytt.


  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?


  Vi følgjer aktivt med på debattar i kommentarfelt. Vi registerer at debatten er størst når saker er delt på facebook, og der kan nivået vere ganske så tøft. Her har vi både sletta innlegg, eller sendt melding til vedkomande at dei må moderere seg om ikkje blir kommentar sletta Ikkje alle forstår dette. Då kan vi gjerne få beskjed om at vi spring ærendet til NN.

  Vi opplever også at andre går inn og ber debattanter roe seg eller sette dei på plass.

  Vi registerer at det er fleire som kanskje ikkje burde ha trykt på «send» av dei som kommenterer. Redaktøren har fått personlege meldingar som ikkje alltid er like morosame å få, og som tillegger redaktøren meiningar fordi dei trur ein støttar vedkomande dei rakkar ned på.

   

  Ingebjørg Nilsen Stokkenes, redaktør/dagleg leiar

  Legg til i min rapport