Sør-Trøndelag

Tirsdag 10. mars 2020 ble ordet korona nevnt for aller første gang i våre spalter. For 2020 ble koronaåret, året da våre lesere virkelig fant nytteverdien av lokalavisa. Vi var på 24/7 med oppdateringer om smittestatus, om lokale bestemmelser rundt smittevern, konsekvenser for næringslivet, idretten, kulturen og ikke minst enkeltindividets opplevelse av fullstendig nedstenging. Denne informasjonen var det kun lokalavisa som var i stand til å formidle i så stort omfang og utstrekning, noe som også avspeilet seg i form av en betydelig økning i opplags- og lesertall. Totalt hadde vi 425 sider med koronarelaterte artikler i løpet av året, regnet i «papirvaluta», noe tallene viser at leserne satte pris på.

Fakta
Samlet opplag 7149
Utgiversted Orkanger
Ansvarlig redaktør Anders Aasegg Morken (54)
Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Meldal, Rindal og Rennebu
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
20200
Daglige brukere på nett
13200
Daglige brukere på mobil
11600
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 6064
 • Redaksjonelle årsverk
 • 11
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 153
 • Antall kommentarer
 • 60
 • Antall innlegg på nett
 • 400
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 400

  Mål og prioriteringer

  Vår viktigste oppgave har vært, og er, å informere, speile lokalsamfunnet på godt og vondt, samt sette dagsorden på en måte som vedlikeholder, endrer og forbedrer lokalsamfunnene vi betjener.

  Vi har gjennom hele 2020 hatt et betydelig digitalt fokus, med mål om å nærme oss 60 prosent ukentlig dekning på pluss, og 40 prosent daglig dekning. Ved utgangen av året manglet vi et par prosentpoeng på vårt ukentlige mål, mens daglig mål ble nådd med god margin. Leserveksten på nett har også avspeilet seg i en meget positiv opplagsøkning. Mens vi i uke 37 kunne notere 6172 abonnenter, avsluttet vi året med nesten 6800 abonnenter (ikke akkumulert).

  En viktig årsak til denne fine utviklinga, er støtten vi har fått fra konsernet under ledelse av Stein Arne Sæther. I dette arbeidet har det vært jobbet kontinuerlig med innhold, titling, fronting og ikke minst optimalisering av publiseringstakt og strategi.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  2020 ble et annerledes år for oss alle. 12. mars skjønte vi i redaksjonen at vi bare måtte brette opp ermene, vi skjønte fort at vi kanskje sto overfor vår viktigste oppgave noen gang. Informasjonsbehovet var enormt. Etter hvert smittetilfelle som dukket opp, virket det nesten som leserne i nedslagsfeltet vårt bare satt og ventet på å trykke «les mer». Vi etablerte et veldig godt samarbeid med kommunene, og da ikke minst kommuneoverlegene, der vi tok oppgaven med å formidle relevant informasjon til alle døgnets tider. Vi ble limet mellom myndighetene og befolkningen. Lokalavisa beviste sin kraft og utstrekning til å formidle spørsmål, svar, råd, pålegg, anbefalinger og alt som var av relevant informasjon lokalt. Med det ble også vår nytteverdi åpenbar for langt fler enn tidligere, samtidig som det påla oss et stort ansvar med tanke på å møte de forventningene innbyggerne i våre geografier hadde til oss.

  Våre kommuner har så langt kommet seg gjennom både første, andre og tredje smittebølge med relativt lave smittetall. Vi kan nok være så freidige å si at vår innsats har vært en viktig faktor i så måte.
  Senere gjennom pandemien har vi brukt mye ressurser på å synliggjøre konsekvenser for viktige samfunnsaktører innen næringsliv, idrett og kultur, samt videreformidle og sette på dagsorden behovene disse og andre aktører har hatt for å kunne navigere best mulig gjennom krisen.
  Det faktum at vi har hatt en betydelig vekst i lesertall og abonnement, tolker vi som en bekreftelse på at vi har lyktes godt. Vi har også fått sementert i folks bevissthet at journalistikk koster penger, da vi har mottatt svært få klager på at også mesteparten av koronastoffet er blitt plusset.


  2020 var også året da nye kommuner så dagens lys. Fra tidligere å ha betjent åtte kommuner, hadde vi fra nyttår fem kommuner i nedslagsfeltet vårt – deriblant to sammenslåtte kommuner. Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord ble til Orkland kommune, mens Hemne, Halsa og deler av Snillfjord ble til Heim kommune.
  I forbindelse med etableringa av de to nye kommunene, har vi forsøkt å bidra til å etablere eierskap og tilhørighet blant innbyggerne som plutselig fikk endret kommunekartet. Og kanskje er det innen næringsliv at vi har lyktes best i vår «sightseeing» i de nye geografiene. Samtidig har vi lagt vekt på å være tilgjengelig for innbyggerne som mikrofon opp mot politikerne, og på den måten bidratt til at også utkantene i de nye kommunegeografiene er blitt hørt.

  En annen viktig sak som fikk mye oppmerksomhet i 2020, var vedtaket om å legge ned pelsdyrnæringa. Lensvika har flere store pelsdyroppdrettere, som har brukt avisa aktivt for å sette på dagsorden viktige utfordringer knyttet til avviklinga. Blant annet er spørsmålet om erstatning satt på dagsorden ved flere anledninger. Denne saken var nok den vi lyktes best med når det gjelder å sette nasjonal dagsorden.

  «Rådmannssaken» i Skaun oppsto høsten 2019. Den handlet om at daværende skaunordfører Jon P. Husby hadde satt i gang et privat løp for å bli kvitt rådmann Jan-Yngvar Kiel. Etter hvert kom det fram at ordføreren på eget initiativ, og uten samtykke fra kommunestyret, hadde tilbudt rådmannen en sluttpakke. Rådmannen hadde aldri ytret ønske om å slutte, og saken utviklet seg etter hvert til en konfliktsak. I november 2019 vedtok kontrollutvalget i Skaun å be Revisjon Midt-Norge om å undersøke saken nærmere.
  Revisjonsrapporten kom i 2020, og avslørte flere kritikkverdige forhold. Her måtte både daværende ordfører, rådmannen og kommunen som organisasjon tåle en god del kritikk, og saken kulminerte senhøsten 2020 med at kommunen ble enig med rådmannen om en sluttavtale.
  Mye av spillet og prosessene i denne saken foregikk i lukkede møter, noe avisa klaget på gjentatte ganger. Ved inngangen til 2021 mener vi å kunne slå fast at disse klagene har bidratt til en betydelig bedre møtekultur og ikke minst større åpenhet.

  Ellers ble Geitfjellet vindpark ferdigstilt i 2020. Dette har vært en sak avisa har fulgt relativt tett, men kanskje ikke like tett som aviser i andre vindmølleområder. Årsaken er at konfliktnivået rundt denne vindparken har vært nokså beskjedent. Det store engasjementet i form av klager, kom først da vindparken var i ferd med å ferdigstilles.

  Etablering av nytt regiontravanlegg på Fannrem i forbindelse med at Leangen travbane er solgt, har vært en føljetong gjennom hele året. Her snakker vi om ei investering på rundt 300 millioner kroner. Selv om arbeidet med reguleringsplan og godkjenninger knyttet til jordvern har gått nærmest på skinner, har dette vært en vanskelig sak for mange. Etableringa legger nemlig beslag på et relativt stort jordbruksareal, og prosjektet ble en god del forsinket som følge av at én grunneier nektet å selge areal, noe som utøste en ekspropriasjonssak. Saken løste seg imidlertid like før jul, da grunneieren kom til enighet med utbyggeren – Midt-Norge travforbund.


  Legg til i min rapport

  Priser

  Avisa deler hvert år ut ST-prisen, Frivillighetsprisen og STs talentstipend.

  ST-Prisen er blitt delt ut i 35 år, i hovedsak til kulturaktører og idrettsaktører som har markert seg lokalt og regionalt. Prisen henger høyt, og legender som Harald Grønningen, Nils Arne Eggen og ekteparet Ove- og Berit Aunli er tidligere mottakere av prisen.
  Vi har så langt ikke delt ut prisene for 2020, på grunn av koronasituasjonen.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Journalistikken evalueres daglig. Hver morgen går vi gjennom siste døgns produksjon, hvor vi ser på sidevisninger og unike brukere knyttet til de enkelte sakene. Ut fra dette diskuterer vi hva vi har lyktes med, hva vi ikke har lyktes med, og ikke minst hvorfor.
  Gjennom hele 2020 har vi hatt et prosjekt gående med støtte fra ei gruppe fra Adressa, ledet av Stein Arne Sæther. Her har vi blant annet jobbet med innholdsanalyse, publiseringsstrategi, stoffoptimalisering, resultatutvikling, måloppnåelse m.m. Dette arbeidet fortsetter også i 2021.


  Våre største konkurrenter er Facebook og andre sosiale medier, Adresseavisen, samt lokalaviser som Trønderbladet, Tidens Krav, Opdalingen, Søvesten og lokale nettsteder som Trollheimsporten og Meldal.no.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Avisa hadde ingen PFU-saker i 2020.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?
  De største utfordringene har vært å møte behovet for informasjon. Etterspørselen etter oppdatert informasjon rundt smittespredning, smittevernstiltak og ikke minst konsekvenser av pandemien har vært enorm, noe som har avfødt behov for oppdateringer døgnet rundt, hele uka gjennom. Dette har vært veldig krevende å få til, men samtidig har det gitt oss en bekreftelse på hvor viktig lokalavisa er for folk når alvorlige ting skjer – noe en betydelig opplagsøkning også har bekreftet.


  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?
  2020 ga ikke mye rom for utvikling av egne journalistiske prosjekter. Ei viktig erfaring i så måte har vært at det vanlige er godt nok. Når det er sagt har det «vanlige», nemlig nyhetsoppdateringer, vært veldig etterspurt gjennom et år med pandemi.

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?
  Kommentarene kommer i all hovedsak på Facebook, hvor det ikke er forhåndsmoderering. Vi prøver etter beste evne å reagere på upassende kommentarer, men her kunne vi nok vært enda flinkere.
  Ellers er vi bevisst på hva vi ikke legger ut på Facebook. Saker som kan avføde rasisme, samt krim-/politi-saker der involverte fort kan bli identifisert på grunn av at «alle kjenner alle», unngår vi å dele på Facebook.
  Når det gjelder innsendte debattinnlegg, så har vi opplevd en betydelig økning de siste månedene. Kanskje har det sammenheng med at mange jobber fra hjemmekontor og at de føler de har mer tid til å skrive innlegg.


  Legg til i min rapport